Iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A.Pumpura ielā 12, Talsos”

Publicēts: 11.05.2018.

SIA „ Talsu Bio-Enerģija”, reģ. Nr. 46103004471, juridiskā adrese: Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., Latvija izsludina iepirkuma procedūru “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A. Pumpura ielā 12, Talsos” (identifikācijas Nr. BIO1/2018KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Kontaktpersona: SIA “Talsu Bio-Enerģija” valdes priekšsēdētājs Jurijs Zaļupe, tālr.: +371 29243578, fakss: +371 63291116, e-pasts: bio@bioen.lv.

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A. Pumpura ielā 12, Talsos.
Iepirkuma procedūra sastāv no diviem posmiem:
1. posms – Kandidātu atlase, kurā piedalās visi Kandidāti, kuri ir iesnieguši Pieteikumu iepirkuma procedūrā, kurā tiks atlasīti Kandidāti tālākai dalībai iepirkuma procedūrā un Piedāvājumu iesniegšanai atbilstoši uzaicinājumā noteiktām prasībām;
2. posms – sarunas ar uzaicinātajiem Pretendentiem (ja tādas ir nepieciešamas) un saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēle.
Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā www.talsubioen.lv
Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201 iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.
Piedāvājums iepirkuma procedūras 1. posmam jāiesniedz līdz 2018.gada 12.jūnijam, plkst. 14:00 Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., Latvija, LV-3201, personīgi (darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.

Saites iepirkuma dokumentācija lejuplādei:
Nolikums, sludinājums un specifikācijas.
Būvprojekts
Būvprojekts pdf
Būvatļauja MBP