Jaunākā informācija par katlumājas rekonstrukciju Talsos

Publicēts: 29.11.2018.

SIA “Talsu Bio-Enerģija”, reģ. Nr. 46103004471, juridiska adrese: Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu nov., Latvija, ir noslēgusi iepirkuma procedūru “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A. Pumpura ielā 12, Talsos” (identifikācijas Nr. BIO1/2018KF).
Iepirkuma procedūra tika veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros realizējot projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā”, Nr.4.3.1.0/17/A/046.
Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un pārbūve šķeldas katlumājai A. Pumpura ielā 12, Talsos.
Iepirkuma procedūras rezultātā 11.09.2018. tika pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt UAB “ENERSTENA”, reģ. Nr. 151465326, par kopējo līguma cenu 2 500 000,00 EUR (divi miljoni pieci simti tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa