Paziņojums par noteikto (piemēroto) tarifu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Talsu Bio-Enerģija”, reģ. Nr. LV 46103004471, juridiskā adrese:
Zvaigžņu iela 1, Talsi, Talsu novads, LV-3201, 2023. gada 24.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai
iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7
“Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.
Mērvienība Ražošanas tarifs Sadales tarifs Tirdzniecības tarifs Gala tarifs

Mērv.Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa gadījumāSadales tarifs viendaļīga tarifa gadījumāTirdzniecības tarifs viendaļīga tarifa gadījumāGala tarifs viendaļīga tarifa gadījumā
Spēkā esošais tarifs (bez PVN)EUR/MWh59.4416.747,0883.26
Piedāvātais tarifs (bez PVN)EUR/MWh57.3816.407,0880.86
  Tarifa samazinājums%2.9%


Noteiktais tarifs stāsies spēkā  2023.gada 1.septembrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.


No noteiktā tarifa spēkā stāšanas datuma nepiemēro “Talsu Bio-Enerģija” SIA noteikto tarifu, kas
17.04.2023. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ( 2023/74.DA1) un precizējums, kas 18.04.2023.
publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023/75.DA8) un nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas ar 12.10.2022. lēmumu Nr.205 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Talsu BioEnerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu.


Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā (šķeldas) cenas samazinājumu.


Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā)
projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifa projektu, lietotājs var SIA “Talsu Bio-Enerģija”, Zvaigžņu ielā
1, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, iepriekš sazinoties ar SIA “Talsu Bio-Enerģija”, sūtot e-pastu uz bio@bioen.lv.


Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstiski vai elektroniski var iesniegt SIA “Talsu BioEnerģija”, Zvaigžņu ielā 1, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, e-pasta adrese: bio@bioen.lv, kā arī Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības
adresē), elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.