SIA “Talsu Bio-Enerģija” komentārs par SIA “ADAX-2” aicinājumu atslēgties no pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas

SIA Adax-2 aicina pašu apsaimniekoto ēku iedzīvotājus atslēgties no
pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas un izbūvēt pašiem savas
katlumājas.

Komentārs par šo paziņojumu:

Talsu pilsētā centralizētajai siltumapgādei ir pieslēgti 153 dažādi patērētāji, no tiem ap 60 daudzdzīvokļu ēkas, ko apsaimnieko gan paši šo ēku īpašnieki ; gan SIA Talsu namsaimnieks; gan SIA Adax- 2. Visās šajās ēkās ir uzstādītas identiskas ierīces apkures un karstā ūdens apgādes nodrošināšanai.

            Siltumenerģija tiek piegādāta atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, kas savukārt ir noslēgti pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.876 no 21. oktobra 2008. gadā “ Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”.

            Iepriekšminētie līgumi un noteikumi nosaka kārtību kādā Piegādātājs piegādā un Lietotājs lieto enerģiju, tai skaitā kādai jābūt no ēkas siltumtīklā ievadītai temperatūrai.

            Talsu pilsētā minētie noteikumi atļautajās robežās tiek ievēroti gan SIA Talsu namsaimnieks, gan citu apsaimniekotāju, privātmāju, gan valsts un pašvaldību, rūpniecisko un tirdzniecības patērētāju ēkās. To nodrošina pareizi ekspluatēts, šajās ēkās uzstādītai siltummezgls. Izņēmums ir SIA Adax-2 apkalpotās ēkas, kurās nekompetences vai kādu citu iemeslu dēļ uzstādītie siltummezgli netiek pienācīgi uzraudzīti vai, nesaskaņojot ar Piegādātāju, pārbūvēti. Rezultātā no ēkas aizejošā temperatūra silda zemi un apdraud visas piegādes drošību pilsētā.

            Jūsu ēkas apsaimniekotājs – Adax -2 , neskatoties uz vairākkārtējām mutiskām pārrunām, kā arī rakstiskiem brīdinājumiem, t.sk., saistībā ar māju Darba ielā 23, spītīgi nepilda savus apsaimniekotāja pienākums par siltummezgla uzturēšanu. Jādara būtu:

  1. jāseko līdz siltummezglā uzstādīto iekārtu darbībai;
  2. reizi 6 mēnešos jāveic siltummaiņa karstā ūdens gatavošanai ķīmiska tīrīšana;
  3. iespējamo problēmu gadījumā kopējai problēmu novēršanai par tām jāinformē siltumenerģijas Piegādātājs.

Tā tas notiek ar visiem lietotājiem Talsu pilsētā.

Siltummaiņa tīrīšana izmaksā 62 Eur par reizi, un to var izdarīt santehniķis ar III kategorijas kvalifikāciju. Materiāli un iekārtas tirgū brīvi pieejami.

            Ja “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” netiek ievēroti, likumdevējs ir paredzējis “kompensācijas maksājumus” (līgumsods), kas daļēji nosedz Piegādātāja izdevumus par izlietoto kurināmo un elektroenerģiju zemes uzsildīšanai.

Adax- 2 administrācija savā Paziņojumā Jums apzināti to nosauc par “apmaksa no daudzdzīvokļu mājas finanšu līdzekļiem par dzīvokļu īpašnieku neizmantoto siltumenerģiju”. Kompensācijas maksājumam nav nekāda sakara ar izmantoto vai neizmantoto siltumenerģiju, tas ir līgumsods apsaimniekotājam par siltummezgla nepareizu ekspluatāciju kuras rezultātā tiek apsildīta nevis ēka, bet zeme no ēkas aizejošā siltumapgādes vada teritorijā un apdraud visas piegādes drošību pilsētā.  Tā tiek konstatēta precīzi ar mērierīcēm nepārtauktības režīmā un par to var pārliecināties jebkurš interesents iepriekš saskaņotā laikā ierodoties SIA “Talsu BIO Enerģija” birojā Zvaigžnu ielā 1, Talsos. Salīdzinoši: ja autobusa šoferis ir pārkāpis satiksmes noteikumus un saņēmis sodu, tad autobusa pasažieriem šo sodu nav jaapmaksā.

            Daudzdzīvokļu ēkas Darba ielā 23  atslēgšana bez brīdinājuma no siltumapgādes ir klaja nepatiesība. Minētās ēkas iedzīvotāji lēmumu izbūvēt sev atsevišķu katlumāju par saviem līdzekļiem ar sašķidrināto gāzi kā kurināmo bija pieņēmuši, visticamāk, reizē ar ēkas siltināšanas projekta uzsākšanu. Šāda projekta realizācijai bija nepieciešams saņemt atļauju no būvvaldes, kas arī tika saņemta un tas noteikti nav dažu dienu jautājums.

            Likumdošana Latvijā paredz, ka katrs var izvēlēties, kā nodrošināt sevi ar siltumenerģiju. Talsu pilsētā pēdējos 3 gados pilsētas siltumtīkliem pieslēgušās – 2018. gadā 7 privātmājas ; viena atslēgusies ; 2019. gadā – 3 privātmājas; 2020.gadā – 2 privātmājas. Rindā vēl ir ap 10 mājām, kuras pieslēgt ir sarežģīti zemes īpašumtiesību dēļ. Kopā apsildām 20 privātīpašniekus, gribās ticēt, ka viņi smalki izrēķina, kas ir labāk un izdevīgāk.

            Nobeidzot, neviena Adax-2 apsaimniekošanā esošā māja no siltumenerģijas padeves atslēgta netiks. Tai pašā laikā “kompensācijas rēķini” tiks izrakstīti līdz brīdim, kamēr ēkas apkures un karstā ūdens sagatavošanas iekārtas tiks sakārtotas atbilstoši noteikumiem un nepieciešamības gadījumā tiks iesniegta tiesā prasībā šo, no līguma pārkāpuma izrietošo maksājumu piespiedu piedziņai no apsaimniekotāja SIA Adax-2.

            Talsu Bio-Enerģija SIA ir gatava sniegt bezmaksas juridisko palīdzību gadījumos, ja “Apsaimniekotājs” izrakstītos kompensācijas rēķinus mēģinās sadalīt uz ēkas iedzīvotājiem.

            Jurijs Zaļupe

Talsu Bio-Enerģija valdes priekšsēdētājs

Inženieris – celtnieks specialitātē “Siltuma, gāzes apgāde un ventilācijas iekārtas”.