Būs iespēja saņemt valsts atbalstu komersantiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) izstrādājusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansēto projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” nolikumu.

To paredz š.g. 22.martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais VARAM izstrādātais noteikumu projekts „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”.

Konkursa īstenošanas mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no fosilo energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamo energoresursu izmantojošām tehnoloģijām, kā arī uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Vienam projektam pieejamais maksimālais KPFI finansējums ir LVL 200 000.

Izstrādātie noteikumi paredz atbalstīt projektus, kuriem ir augsta gatavības pakāpe un kuru aktivitāšu īstenošanai ir būvvaldē akceptēts tehniskais projekts vai vienkāršotā renovācijas karte.

Atbilstoši konkursa nosacījumiem projektu iesniedzēji var būt Latvijā reģistrēti komersanti (tajā skaitā arī valsts un pašvaldību komersanti).

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties MK mājas lapā.

Papildus informācija:
KPFI atklātajam konkursam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” tiks novirzīts finansējums, kas radies konkursa īstenošanas laikā -, pirmkārt, pārtraucot ar finansējuma saņēmēju noslēgtais projekta līgums, otrkārt, grozot ar finansējuma saņēmēju noslēgtā projekta līgumu, samazināta šī projekta līguma laikā pieejamā finansējuma summa, treškārt, kad pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas un gala maksājuma pārskaitīšanas konstatē, ka finansējuma saņēmējs nav izmantojis visu finansējumu projekta laikā.

Informācijas avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ņemot vērā visu augstāk minēto ir palicis nedaudz laika, lai sagatavotos un startētu atbalsta programmā. Izmatojiet iespēju un palieliniet savu enerģētisko neatkarību!