Šķeldas tirgus izpēte

Tiek veikta tirgus izpēte kurināmā šķeldas iegādei 2023. gada apkures sezonai.

Kurināmā apjoms 25000 berkubikmetri; 50% meža šķelda, 50% nomaļu vai līdzīga.

Piegādes laiks no šā gada 1. februāra. Skatīt specifikāciju pielikumā.

Iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti kā pamats obligātai līguma noslēgšanai.

Apmaksa par piegādēm 60 dienas

Piedāvājumus iesniegt bio@bioen.lv līdz šā gada 18. janvārim ieskaitot.

Šķeldas kvalitātes specifikācija

No 15. oktobra jauns siltumenerģijas tarifs

A. Pumpura ielas katlu māja

Informējam, ka atbilstoši SPRK lēmumam, apstiprināti SIA”Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa)

  1.  siltumenerģijas ražošanas tarifs 71,59 EUR/Mwh;
  2.  siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 18,74 EUR/Mwh;
  3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 7,08 EUR/Mwh;
  4. siltumenerģijas gala tarifs 97,41 EUR/Mwh;

Apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2022. gada 15. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Iepriekšējais SIA”Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas tarifs no 01.05.2012. līdz 14.10.2022. bija noteikts 57,09 EUR par MWh plus PVN, kas sastāvēja no:

– tarifa pastāvīgās daļas 47,14 EUR tūkst./MW gadā plus PVN,

– tarifa mainīgās daļas 26,55 EUR par MWh plus PVN.


 Lai atvieglotu nerēķināšanos par siltumenerģiju ziemā, klienti tiek aicināti iespēju robežās iemaksāt avansu par nākamās ziemas patēriņu.

Iedzīvotājiem plāno līdz 20 000 eiro atbalstu gāzes katla nomaiņai vai «zaļās» elektrības ieguvei

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāno līdz 20 000 eiro lielu valsts atbalstu mājsaimniecībām, kas fosilā kurināmā jeb dabasgāzes iekārtu nomainīs pret jaunām atjaunojamos energoresursus (AER) izmantojošām iekārtām – biomasas granulu katlu, siltumsūkni vai saules kolektoru, pieslēgsies centralizētai siltumapgādes sistēmai vai arī pašpatēriņam ražos elektroenerģiju no AER – saules paneļiem, vēja ģeneratoriem, informēja VARAM.

Vairāk: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/iedzivotajiem-plano-lidz-20-000-eiro-atbalstu-gazes-katla-nomainai-vai-zalas-elektribas-ieguvei.a442968

SIA “Talsu Bio-Enerģija” komentārs par SIA “ADAX-2” aicinājumu atslēgties no pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas

SIA Adax-2 aicina pašu apsaimniekoto ēku iedzīvotājus atslēgties no
pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas un izbūvēt pašiem savas
katlumājas.

Komentārs par šo paziņojumu:

Talsu pilsētā centralizētajai siltumapgādei ir pieslēgti 153 dažādi patērētāji, no tiem ap 60 daudzdzīvokļu ēkas, ko apsaimnieko gan paši šo ēku īpašnieki ; gan SIA Talsu namsaimnieks; gan SIA Adax- 2. Visās šajās ēkās ir uzstādītas identiskas ierīces apkures un karstā ūdens apgādes nodrošināšanai.

            Siltumenerģija tiek piegādāta atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, kas savukārt ir noslēgti pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.876 no 21. oktobra 2008. gadā “ Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”.

            Iepriekšminētie līgumi un noteikumi nosaka kārtību kādā Piegādātājs piegādā un Lietotājs lieto enerģiju, tai skaitā kādai jābūt no ēkas siltumtīklā ievadītai temperatūrai.

            Talsu pilsētā minētie noteikumi atļautajās robežās tiek ievēroti gan SIA Talsu namsaimnieks, gan citu apsaimniekotāju, privātmāju, gan valsts un pašvaldību, rūpniecisko un tirdzniecības patērētāju ēkās. To nodrošina pareizi ekspluatēts, šajās ēkās uzstādītai siltummezgls. Izņēmums ir SIA Adax-2 apkalpotās ēkas, kurās nekompetences vai kādu citu iemeslu dēļ uzstādītie siltummezgli netiek pienācīgi uzraudzīti vai, nesaskaņojot ar Piegādātāju, pārbūvēti. Rezultātā no ēkas aizejošā temperatūra silda zemi un apdraud visas piegādes drošību pilsētā.

            Jūsu ēkas apsaimniekotājs – Adax -2 , neskatoties uz vairākkārtējām mutiskām pārrunām, kā arī rakstiskiem brīdinājumiem, t.sk., saistībā ar māju Darba ielā 23, spītīgi nepilda savus apsaimniekotāja pienākums par siltummezgla uzturēšanu. Jādara būtu:

  1. jāseko līdz siltummezglā uzstādīto iekārtu darbībai;
  2. reizi 6 mēnešos jāveic siltummaiņa karstā ūdens gatavošanai ķīmiska tīrīšana;
  3. iespējamo problēmu gadījumā kopējai problēmu novēršanai par tām jāinformē siltumenerģijas Piegādātājs.

Tā tas notiek ar visiem lietotājiem Talsu pilsētā.

Siltummaiņa tīrīšana izmaksā 62 Eur par reizi, un to var izdarīt santehniķis ar III kategorijas kvalifikāciju. Materiāli un iekārtas tirgū brīvi pieejami.

            Ja “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” netiek ievēroti, likumdevējs ir paredzējis “kompensācijas maksājumus” (līgumsods), kas daļēji nosedz Piegādātāja izdevumus par izlietoto kurināmo un elektroenerģiju zemes uzsildīšanai.

Adax- 2 administrācija savā Paziņojumā Jums apzināti to nosauc par “apmaksa no daudzdzīvokļu mājas finanšu līdzekļiem par dzīvokļu īpašnieku neizmantoto siltumenerģiju”. Kompensācijas maksājumam nav nekāda sakara ar izmantoto vai neizmantoto siltumenerģiju, tas ir līgumsods apsaimniekotājam par siltummezgla nepareizu ekspluatāciju kuras rezultātā tiek apsildīta nevis ēka, bet zeme no ēkas aizejošā siltumapgādes vada teritorijā un apdraud visas piegādes drošību pilsētā.  Tā tiek konstatēta precīzi ar mērierīcēm nepārtauktības režīmā un par to var pārliecināties jebkurš interesents iepriekš saskaņotā laikā ierodoties SIA “Talsu BIO Enerģija” birojā Zvaigžnu ielā 1, Talsos. Salīdzinoši: ja autobusa šoferis ir pārkāpis satiksmes noteikumus un saņēmis sodu, tad autobusa pasažieriem šo sodu nav jaapmaksā.

            Daudzdzīvokļu ēkas Darba ielā 23  atslēgšana bez brīdinājuma no siltumapgādes ir klaja nepatiesība. Minētās ēkas iedzīvotāji lēmumu izbūvēt sev atsevišķu katlumāju par saviem līdzekļiem ar sašķidrināto gāzi kā kurināmo bija pieņēmuši, visticamāk, reizē ar ēkas siltināšanas projekta uzsākšanu. Šāda projekta realizācijai bija nepieciešams saņemt atļauju no būvvaldes, kas arī tika saņemta un tas noteikti nav dažu dienu jautājums.

            Likumdošana Latvijā paredz, ka katrs var izvēlēties, kā nodrošināt sevi ar siltumenerģiju. Talsu pilsētā pēdējos 3 gados pilsētas siltumtīkliem pieslēgušās – 2018. gadā 7 privātmājas ; viena atslēgusies ; 2019. gadā – 3 privātmājas; 2020.gadā – 2 privātmājas. Rindā vēl ir ap 10 mājām, kuras pieslēgt ir sarežģīti zemes īpašumtiesību dēļ. Kopā apsildām 20 privātīpašniekus, gribās ticēt, ka viņi smalki izrēķina, kas ir labāk un izdevīgāk.

            Nobeidzot, neviena Adax-2 apsaimniekošanā esošā māja no siltumenerģijas padeves atslēgta netiks. Tai pašā laikā “kompensācijas rēķini” tiks izrakstīti līdz brīdim, kamēr ēkas apkures un karstā ūdens sagatavošanas iekārtas tiks sakārtotas atbilstoši noteikumiem un nepieciešamības gadījumā tiks iesniegta tiesā prasībā šo, no līguma pārkāpuma izrietošo maksājumu piespiedu piedziņai no apsaimniekotāja SIA Adax-2.

            Talsu Bio-Enerģija SIA ir gatava sniegt bezmaksas juridisko palīdzību gadījumos, ja “Apsaimniekotājs” izrakstītos kompensācijas rēķinus mēģinās sadalīt uz ēkas iedzīvotājiem.

            Jurijs Zaļupe

Talsu Bio-Enerģija valdes priekšsēdētājs

Inženieris – celtnieks specialitātē “Siltuma, gāzes apgāde un ventilācijas iekārtas”.

 

Aktuālā informācija par katlumājas A. Pumpura ielā 12, Talsos pārbūves projektu

Drīzuma noslēgsies SIA “Talsu Bio-Enerģija” ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu īstenotais projekts “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā”, Nr.4.3.1.0/17/A/046. Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti katlumājā – A. Pumpura ielā 12, Talsos, un uzlabot katlumājas energoefektivitāti, kā arī vietējo atjaunojamo energoresursu (kurināmās šķeldas) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Projekta ietvaros tika veikti ievērojami katlumājas pārbūves darbi, nomainot divus mazāk efektīvus tvaika katlus pret diviem jauniem šķeldas katliem ar abu katlu kopējo jaudu 10 MW.

2019.gada 15.oktobrī noslēdzās katlumājas pārbūves darbi, savukārt š.g. 24.februārī tika pabeigta pārbūvētās katlumājas nodošana ekspluatācijā.

Pateicoties SIA “Talsu Bio-Enerģija” īstenotajam projektam, Talsu pilsētai nākamos 30-40 gadus būs nodrošināta efektīvi saražotas siltumenerģijas piegāde, turklāt minētā siltumenerģijas tiks iegūta no vietējā atjaunojamā energoresursa – kurināmās koksnes šķeldas.

 

Būvniecības darbus veica kompānija UAB “ENERSTENA”, reģ. Nr. 151465326, par kopējo līguma cenu 2 500 000,00 EUR bez PVN.

Aktuālā informācija par katlumājas A. Pumpura ielā 12, Talsos pārbūves projektu

SIA “Talsu Bio-Enerģija” ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu turpina īstenot projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā”, Nr.4.3.1.0/17/A/046. Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti katlumājā – A. Pumpura ielā 12, Talsos.

Š.g. 15.oktobrī tika pabeigta katlumājas būvniecība, kas nozīmē to, ka Talsu pilsētā uz 30-40 gadiem tiks nodrošināta siltumenerģija.

Šobrīd vēl tiek veikta būves nodošana ekspluatācijā, kā arī turpinās katlumājas garantēto un funkcionālo rādītāju pārbaude.

Būvniecības darbus veic kompānija UAB “ENERSTENA”, reģ. Nr. 151465326, par kopējo līguma cenu 2 500 000,00 EUR bez PVN.

Jāatgādina, ka projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un uzlabot katlumājas energoefektivitāti, kā arī vietējo atjaunojamo energoresursu (kurināmās šķeldas) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Katlumājas pārbūves rezultātā esošie divi tvaika katli tika nomainīti pret diviem jauniem šķeldas katliem ar katra katla jauda 5 MW, bet kopā 10 MW.

 

Līdz ar veiktajiem ieguldījumiem siltumapgādes sistēmā, uzņēmums neplāno palielināt pašreizējo siltumenerģijas tarifu Talsu pilsētā.

Pirms rekonstrukcijas
Pēc rekonstrukcijas

Apkures sezona ir klāt!

Tā kā jaunais katlu mājas dūmenis ir ieņēmis savu vietu, varam uzsākt, daudzu tik ļoti gaidīto, apkures sezonu. Siltumpadeve jau ir nodrošināta Talsu pilsētas izglītības iestādēs, un lēnām siltums radiatoros parādās arī daudzstāvu dzīvojamajās mājās. Arī vietējie laikraksti (Talsu Vēstis un Talsu Novada Ziņas) informē iedzīvotājus par apkures sezonas sākumu un katlu mājas rekonstrukcijas beigu fāzi.

Lai gan apkures sezona ir sākusies, tas nenozīmē, ka katlu mājas pārbūve ir galā. Jaunās iekārtas ekspluatācijā tiks nodotas 15. oktobrī, kad arī būs zināms precīzāks ieguldījumu apmērs, taču jau tagad ir skaidrs, ka tas pārsniegs 2,5 miljonus eiro. Pabeidzot katlu mājas rekonstrukciju, Talsu pilsētā uz 30-40 gadiem siltumenerģija tiks nodrošināta!

Līdz ar ieguldījumiem siltumenerģijas nozarē, uzņēmums neplāno palielināt pašreizējo siltumenerģijas tarifu Talsu pilsētā.

Pelnus neelposim

Arvien straujāk tuvojas jaunā apkures sezona, tāpēc arī septembrī aktīvi turpinās Talsu galvenās katlu mājas rekonstrukcija. Kā redzams bildēs un arī dabā, ir parādījies jauns ēkas augstākais punkts, kas gan vēl nav skurstenis, bet gan elektrofiltrs. Tas rūpēsies par dūmgāzu attīrīšanu no cietajām daļiņām (pelniem, izdedžiem, sodrējiem). Filtrs atbilst visiem Eiropas Savienības gaisa kvalitātes noteikumiem, kas nosaka maksimālo piesārņojuma līmeni 30 μg/m3

Uzsākti darbi arī pie ēkas elektroinstalācijas izbūves un tuvākajā laikā tiks veikta skursteņa uzstādīšana.

Aktuālā informācija par katlumājas A. Pumpura ielā 12, Talsos pārbūves projektu

 

SIA “Talsu Bio-Enerģija” ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu turpina īstenot projektu “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā”, Nr.4.3.1.0/17/A/046. Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti katlumājā – A. Pumpura ielā 12, Talsos.

Pilnībā ir pabeigta katlumājas pārbūves būvprojekta izstrāde, ir izgatavotas un katlumājā uzstādītas divas jaunas apkures katlu priekškurtuves ar jaudu 6 MWh un katlu iekārtas ar jaudu 5 MWh, kā arī elektrostatiskais filtrs. Filtrs veic dūmgāžu attīrīšanu no cietajām daļiņām (pelniem, izdedžiem, sodrējiem), nodrošinot, ka dūmgāžu maksimālais piesārņojuma līmenis nepārsniedz 30 μg/m3. Filtrs atbilst visiem Eiropas Savienības gaisa kvalitātes noteikumiem.

Šobrīd katlumājas pārbūve tuvojas nobeigumam, tiek veikta ēkas elektroinstalācijas izbūve un drīzumā tiks veikta arī skursteņa uzstādīšana.

 

Būvdarbus veic UAB “ENERSTENA”, reģ. Nr. 151465326, par kopējo līguma cenu 2 500 000,00 EUR bez PVN.